03.09.2020

Wywiad z Tomaszem Cudnym, prezesem TAURON Wydobycie

W kopalni Brzeszcze działania naprawcze się opłaciły

Wiele się dziś mówi o restrukturyzacji górnictwa. Kopalnie Taurona rozpoczęły ten proces już kilka lat temu. Czy widać efekty?

Przeprowadzone w ostatnich latach działania poprawiające rentowność wydobycie przynoszą dziś wymierne, dobre rezultaty. W pierwszym półroczu tego roku kopalnie Grupy TAURON wyprodukowały blisko 2,5 mln ton tzw. węgla handlowego, czyli o 10 proc. więcej niż w porównywalnym okresie przed rokiem. Osiągnęliśmy 7 milionów zysku EBITDA. Nasze trzy kopalnie dostarczyły w tym roku większość węgla wykorzystywanego w elektrowniach i elektrociepłowniach Grupy TAURON, tj. ponad 60%, a koszt produkcji węgla w TAURON Wydobycie, był w tym okresie niższy niż cena węgla na rynku europejskim z uwzględnieniem kosztów transportu. Nie spoczywamy na laurach i kontynuujemy proefektywnościowe działania, ale to co już udało się osiągnąć jest dobrym prognostykiem.

To dotyczy również przyłączonej w 2016 roku kopalni Brzeszcze?

Oczywiście. To wręcz papierek lakmusowy efektywnych zmian w funkcjonowaniu kopalni. Po czterech latach od wejścia w skład TAURON Wydobycie Zakład Górniczy Brzeszcze wykazuje dodatnie wyniki i niski koszt wytworzenia węgla. Zainwestowane środki i zaangażowanie pracującej tam załogi pozwoliły osiągnąć tej kopalni bardzo dobre wyniki finansowe i produkcyjne. A w ślad za dobrymi wynikami ekonomicznymi idzie również wzrost wydajności, która w pierwszym półroczu przekroczyła już 1000 ton na pracownika w ujęciu rocznym.

W jednym portali internetowych pojawiła się jednak ostatnio publikacja pokazująca niekorzystny obraz tego zakładu.

To przykład nierzetelnego podejścia, wybiórczej perspektywy i próba pokazania wypaczonego obrazu górnictwa. Ja mogę odnieść się do realnych, technicznych efektów działań restrukturyzacyjnych podjętych przez TAURON w kopalni Brzeszcze. A tu dobre wyniki mówią same za siebie, jak na przykład jednostkowy koszt własny sprzedanego węgla z kopalni Brzeszcze, który po pierwszym półroczu był kilkanaście procent niższy od ceny sprzedaży.

Warto przypomnieć, że w 2016 roku po wejściu Kopalni Brzeszcze w struktury Grupy TAURON zainicjowany został strategiczny projekt pn. „Program Inwestycyjny ZG Brzeszcze na lata 2016-2025” którego celem długofalowym było uzyskanie rentowności tej kopalni wraz ze stałą wysoką jakością i stabilną produkcją określonej ilości produktu handlowego.  Realizowane zadania rozwojowe oraz odtworzeniowe przyczyniły się do odtworzenia infrastruktury technicznej maszyn i urządzeń pozwalając osiągnąć wydajności ciągów technologicznych na wymaganym poziomie oraz przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego.

Życzyłbym wszystkim zakładom górniczym, aby umożliwiono im przeprowadzenie takiej restrukturyzacji oraz by znalazł się inwestor, który nadrabiając wieloletnie zaniedbania, będzie mógł  zadowoleniem stwierdzić że pieniądze nie zostały zmarnowane.

Jakie to działania w praktyce?

Zrealizowany w ZG Brzeszcze program inwestycyjny obejmował całokształt działalności zakładu górniczego. Zrewitalizowano ponad 2000 metrów wyrobisk wentylacyjnych i blisko 2500 metrów wydrążonych wyrobisk inwestycyjnych. Zmodernizowano stację odmetanowania i zakładu przeróbki węgla. Realizacja  kolejnych inwestycji pozwala na wydobywanie węgla o parametrach stanowiących podstawę do produkcji wysokiej jakości paliw węglowych, jakimi są ekogroszki, zyskujące popularność wśród klientów indywidualnych. Inwestycje zapewniające bieżące funkcjonowanie zakładu przyczyniają się do odtworzenia infrastruktury technicznej maszyn i urządzeń pozwalając osiągnąć wydajności ciągów technologicznych na wymaganym poziomie oraz przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego.

Brzeszczańska kopalnia ma też produkować prąd i ciepło.

Tak. W przyszłym roku na terenie zakładu pracę rozpocznie instalacja kogeneracyjna, złożona z dwóch silników metanowych, które będą produkowały energię elektryczną  i ciepło z gazu pochodzącego z odmetanowania kopalni. Eksploatacja węgla kamiennego przez ZG Brzeszcze prowadzona jest w warunkach wysokiego zagrożenia metanowego. Dla poprawy bezpieczeństwa kopalnia prowadzi działania polegające na systematycznym odmetanowaniu pokładów węgla.  

W celu zwiększenia gospodarczego wykorzystania metanu do obecnie budowanych dwóch silników gazowych planuje się dołączyć dwa koleje, co docelowo pozwoli na uruchomienie czterech silników o łącznej mocy 11 MW. Rozpoczęcie prac konstrukcyjnych nastąpi jeszcze w tym roku. Nowe instalacje kogeneracyjne przyczynią się nie tylko do bardziej efektywnego wykorzystania energii chemicznej zawartejw gazie z odmetanowania pokładów węgla, ale również do zwiększenia udziału Grupy TAURON w Rynku Mocy.

Budowa instalacji kogeneracyjnych bezpośrednio powiązana jest również ze skutecznymi działaniami na rzecz poprawy środowiska. Zagospodarowanie większej ilości gazu
z odmetanowania pozwoli również na ograniczenie wpływu na środowisko naturalne oraz obniży koszty związane z emisją metanu do atmosfery.

Przyszłość tej kopalni rysuje się więc w jasnych barwach?

Nie będę odkrywczy, twierdzącą że kopalnia jest ściśle powiązana ze złożem dla którego wyeksploatowania została zbudowana. Robimy wszystko by zasoby znajdujące się w obszarze górniczym ZG Brzeszcze maksymalnie wykorzystać. Kopalnia w Brzeszczach posiada koncesję na wydobywanie węgla i metanu do 2040 r. Cel naszych działań pozostaje więc długofalowy.

Zakład prowadzi szereg inwestycji celem zwiększenia efektywności produkcji oraz podniesienia wyniku ekonomicznego zakładu. Działania podejmowane są na wielu płaszczyznach, poczynając od inwestycji realizowanych w wyrobiskach podziemnych, w tym modernizacja środków transportu i wyposażenia kompleksów ścianowych i przodkowych, poprzez modernizację infrastruktury powierzchniowej, a kończąc na minimalizacji strat energetycznych w ogrzewaniu budynków zakładu.

To co zrobiliśmy do tej pory przynosi korzyści Spółce i Grupie, a pochodzący z tej kopalni węgiel o niskiej zawartości siarki może być wykorzystywany przez wiele lat zarówno w przemyśle i produkcji paliw ekologicznych.

Rozmawiał red. Wojciech Jakóbik z portalu BIznesAlert.pl

*

TAURON Wydobycie S.A. to jeden z kluczowych producentów węgla energetycznego w Polsce. W Grupie TAURON zajmuje się wydobyciem, wzbogacaniem i sprzedażą węgla kamiennego w trzech Zakładach Górniczych: Sobieski, Janina oraz Brzeszcze. W każdej z kopalń spółka realizuje program inwestycyjny prowadzący do sukcesywnej poprawy efektywności i wydajności. Spółka posiada ok. 40 proc. zasobów bilansowych węgli energetycznych złóż zagospodarowanych
w kraju oraz 10 proc. udział w krajowym rynku sprzedaży węgla. Zapewnia bezpieczne dostawy paliwa dla elektrowni i elektrociepłowni Grupy TAURON, a klientom indywidulanym oferuje wysokiej jakości paliwa węglowe do ogrzewania, w tym ekogroszki.

 

Ustawienia plików cookies