Zakład Górniczy Janina prowadzi działalność produkcyjną na obszarze górniczym o powierzchni 81,13 km2. Jest to typowy zakład jednoruchowy, gdzie proces wydobywczo-przeróbczy skumulowany jest w rejonie szybów „Janina”. Na południowy–zachód od szybów „Janina” znajduje się szyb „Zachodni”, który pełni funkcję szybu wentylacyjnego. Ponadto w części północno-zachodniej obszaru górniczego znajdują się pozostałości po infrastrukturze Ruchu II (kopalnia „Janina” do lipca 2003 roku była zakładem dwuruchowym). Wyrobiska dołowe na dawnym Ruchu II oraz upadowe wydobywcza i wentylacyjna łączące dół z powierzchnią zostały zaizolowane poprzez wykonanie tam na wlotach. Wlot do szybu „Janina V” został zabezpieczony klapami stalowymi. Aktualnie trwa proces wypełniania wyrobisk dołowych i szybu „Janina V” wodą pochodzącą z dopływu naturalnego.

Roboty górnicze prowadzi się obecnie w obrębie pokładu 118, 203/3 i 207. Eksploatacja prowadzona jest w trzech rejonach wydobywczych i obejmuje eksploatacje pokładów 119/2, 203/3 oraz 207.

Eksploatowane obecnie pokłady połączone są z czynnymi szybami siecią wyrobisk o charakterze upadowych, pochylni, przekopów i chodników.

Udostępnienie perspektywicznych pokładów wiąże się z koniecznością wykonania znacznego zakresu wyrobisk pochyłych i poziomych o charakterze kamiennym.

Mając na względzie warunki zalegania złoża, stan jego rozpoznania, rozbudowaną sieć nieciągłości tektonicznych, zagospodarowanie powierzchni oraz aspekty ekonomiczne szacuje się, że efektywna baza zasobowa zostanie znacząco zredukowana, niemniej zapewnia stabilne funkcjonowanie zakładu przy założonym poziomie wydobycia przez ok. 60 – 70 lat. Realizacja tych założeń wymagać będzie nakładów inwestycyjnych na pogłębienie szybów oraz budowę nowych poziomów wydobywczych.

Spośród zagrożeń naturalnych w zakładzie występuje jedynie zagrożenie pożarowe (pokłady bardzo skłonne do samozapalenia - V grupa samozapalności), zagrożenie wodne (roboty górnicze prowadzone w części złoża zaliczonej do I, II i sporadycznie III stopnia zagrożenia wodnego) oraz pierwszy stopień zagrożenia tąpaniami.            W ramach eliminacji zagrożenia pożarowego prowadzony jest monitoring oraz prace z zakresu profilaktyki przeciwpożarowej a roboty górnicze wykonywane w częściach złoża zaliczonych do poszczególnych stopni zagrożenia wodnego prowadzi się z odpowiednimi rygorami. Ponadto prowadzi się profilaktykę związaną z ograniczeniem zagrożenia tąpaniami poprzez stały monitoring, ograniczenie postępu ściany oraz wykonywanie strzelań torpedujących.

Z uwagi na dopływ wód dołowych do wyrobisk podziemnych (oscylowały na poziomie ok. 19 m3/min) utrzymywany jest system odwadniania zakładu wyposażony w określoną rezerwę pomp i pojemności wyrobisk wodnych zgodnie z przepisami. Poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do zagrożeń naturalnych jest jednym z elementów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Ustawienia plików cookies