TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie wydobywa węgiel ze złoża objętego obszarem górniczym o sumarycznej powierzchni około 60 km2.

 

Zasobność złoża zakładu pozwala - w oparciu o przyjęty model produkcyjny, na prowadzenie działalności produkcyjnej przez okres około 100 lat. Z obecnym obszarem górniczym graniczą pola eksploatacyjne będące aktualnie przedmiotem prac badawczych, które staną się przedmiotem perspektywicznej eksploatacji.

Proces produkcyjny oparty jest na trzyścianowym modelu.

 

Prowadzona obecnie i planowana w najbliższym czasie eksploatacja obejmie pokłady 207, 209, 212, 301, 304/2. Wybieranie złoża prowadzi się systemem ścianowym z zawałem stropu  w przedziale wysokości 1,7-4,8 m. Długość ścian osiąga 300 m.

Dla zapewnienia ciągłości produkcji niezbędne jest przygotowanie frontu eksploatacyjnego z odpowiednim wyprzedzeniem, co wykonują oddziały robót przygotowawczych i firm pomocniczo-usługowych. Spośród zagrożeń naturalnych występuje zagrożenie pożarowe (pokłady bardzo skłonne do samozapalenia), wodne (roboty prowadzone w I, II i III stopniu) oraz tąpaniami (część złoża zaliczona do I stopnia).

Zakład należy do najbardziej zawodnionych kopalń węgla w Europie - dopływ wody wynosi do około 59 m3/min. Udostępnienie pionowe złoża eksploatowanego przez Zakład Górniczy Sobieski zrealizowane zostało za pośrednictwem sześciu szybów. Ponadto istnieje zespół wyrobisk odstawczo - transportowych łączących powierzchnię z poziomem 500 m.

Udostępnienie poziome złoża stanowi szkielet wyrobisk kamiennych poziomych i pochyłych udostępniających główny poziom wydobywczy 500 m oraz poziomy pomocnicze 125, 215, 220, 300, 370 i 385 m.

W zakładzie funkcjonuje nowoczesny system transportu materiałów oparty na szynowych kolejkach podwieszanych z napędem spalinowym. Ponadto dla celów przemieszczania wielkogabarytowych urządzeń kompleksów ścianowych wykorzystywana jest kolejka spągowa zębata. Transport poziomowy materiałów i załogi odbywa się koleją podziemną po torach przy użyciu lokomotyw elektrycznych oraz kolejek spalinowych.

Główna odstawa urobku jest prowadzona dwutorowo:

▪ z części wschodniej kopalni – bezpośrednio na powierzchnię ciągiem upadowych do kompleksu przeróbczego,

▪ z części zachodniej kopalni - wyrobiskami odstawczymi do szybu „Sobieski III” i dalej do kompleksu przeróbczego.

Wytransportowany na powierzchnię urobek z robót wydobywczych i przygotowawczych poddawany jest procesowi wzbogacania w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej oraz w Zakładzie Wzbogacania i Odsiarczania

Miałów celem otrzymania produktu końcowego i separacji odpadów.

Zakładowi Górniczemu Sobieski towarzyszy wizerunek nowoczesnej, rozwijającej się kopalni. Jest to efekt przeprowadzonej w ubiegłych latach głębokiej restrukturyzacji techniczno-technologicznej oraz organizacyjnej, a także ambitnych planów inwestycyjnych - m.in. budowa szybu Grzegorz skutkująca pozyskaniem kolejnych złóż węgla oraz dalszemu uproszczeniu infrastruktury dołowej.

Ustawienia plików cookies