Informacje

Podstawowe informacje o kruszywach PKW

TAURON Wydobycie S.A. od 2009 roku prowadzi działania techniczno-organizacyjne mające na celu polepszenie jakości produkowanych kruszyw skalnych, pozyskiwanych ze skały płonnej, towarzyszącej wydobyciu węgla kamiennego.

Produkowane przez nas kruszywa znajdują zastosowanie między innymi do:

  » budowy warstw nasypów,

  » budowy podbudów pomocniczych stabilizowanych hydraulicznie,

  » budowy podbudów zasadniczych stabilizowanych hydraulicznie,

  » rekultywacji technicznej,

  » niwelacji i makroniwelacji terenów,

  » budowy wałów przeciwpowodziowych.

Potwierdzeniem odpowiednich własności fizyko-chemicznych produkowanych kruszyw jest posiadanie od 2010 roku Aprobaty Technicznej, wydanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie oraz Opinii Ekologicznej wydanej przez Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska w Katowicach, dopuszczającej stosowanie ww. kruszyw w budownictwie drogowym.

Otrzymana Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2010-03-2576 określa szczegółowy zakres przydatności wyrobu o nazwie Kruszywo skalne/kruszywo PKW do stosowania w inżynierii komunikacyjnej.  

Przydatność w budownictwie drogowym jak i przy budowie wałów przeciwpowodziowych, kruszyw pochodzących z TAURON Wydobycie S.A., potwierdzają także badania przeprowadzone przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Dużą zaletą kruszyw jest także jego podatność na ulepszanie różnego rodzaju spoiwami.

Przykłady zastosowań kruszyw produkowanych w ZG Sobieski

Budowa drogi DK 79 w Jaworznie (od ul. Wojska Polskiego do ul. Orląt Lwowskich)

Budowa nasypu obwodnicy północno – wschodniej Chrzanowa

Przykłady zastosowań kruszyw produkownych w ZG Janina