ZaładunekAby wydobyty na powierzchnię urobek mógł stać się pełnowartościowym produktem handlowym musi zostać poddany procesowi przeróbczemu, w trakcie którego zostaje oczyszczony ze skały płonnej i innych odpadów. W warunkach ZG rolę tę pełni kompleks przeróbczy zlokalizowany w rejonie „Sobieski”, a w jego skład wchodzą trzy węzły technologiczne:

  • stacja przygotowania węgla, której zadaniem jest odbiór urobku z dołu i przygotowanie do dalszego wzbogacania poprzez rozsortowanie na wzbogacone klasy ziarnowe,
  • zakład przeróbki mechanicznej (płuczki ziarnowej) wzbogacającej węgiel surowy w klasie ziarnowej 30÷200 mm w płuczce zawiesinowej typu Disa z obciążnikiem magnetytowym,
  • Zakład Wzbogacania i Odsiarczania Miałów, który wzbogaca miał węglowy o uziarnieniu 0÷30 mm.

Produkt handlowy

Zakład Górniczy Sobieski może produkować rocznie ponad 2,7 mln ton węgla handlowego o dobrych parametrach jakościowych.

Produkt handlowy

Węgiel gruby cechuje się wysoką kalorycznością, niską zawartością siarki oraz popiołu. Ze względu na doskonałe parametry spalania, jest dobrym paliwem do celów grzewczych i w gospodarstwach domowych.

Wielkość produkcji sprawia, że Zakład Górniczy Sobieski jest znaczącym udziałowcem w krajowym rynku węgla kamiennego.

Ustawienia plików cookies