Przetarg nr 95/09

30.07.2009
Wyłonienie wykonawcy zadania pn.:"Remont średni 2 szt. wentylatorów głównego przewietrzania typu WOK 4 i WOK 4dU przy szybie "Janina I" i remont średni 2 szt. wentylatorów typu WOK 7 dU przy szybie "Zachodni".

Przetarg nr 93/09

22.07.2009
Wyłonienie podmiotu wykonującego usługi w zakresie zabudowy trasy kolejki spągowej w wyrobiskach górniczych Zakładu Górniczego "Sobieski" dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego SA.

Przetarg nr 94/09

22.07.2009
Wyłonienie wykonawcy wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego powierzchniowego zbiornika p. poż. wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi oraz wszelkimi opracowaniami niezbędnymi dla uzyskania pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim dla robót budowlano-montażowych dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego SA. - Zakładu Górniczego "Sobieski".

Przetarg nr 90/09

16.07.2009
Wyłonienie wykonawcy zadania "Konserwacja sieci rozdzielczej p. poż. wraz z przyłączami w rejonie placu składowego w Południowym Koncernie Węglowym SA. - Zakładzie Górniczym "Janina" w Libiążu.