Administratorem danych osobowych jest TAURON Wydobycie S.A. z siedzibą w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, 43 – 600 Jaworzno (dalej Administrator), NIP: 6321880539, REGON: 240033634, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000228587, Kapitał zakładowy: 360 510 780,00 PLN, pokryty w całości.

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres iod@tauron-wydobycie.pl lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Wydobycie S.A., ul. Grunwaldzka 37, 43 – 600 Jaworzno.

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez TAURON Wydobycie S.A. jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane też RODO.

Będąc jednym z podmiotów Grupy TAURON, Spółka TAURON Wydobycie S.A. z siedzibą w Jaworznie, przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami:

 a) legalności – Podmioty Grupy TAURON dbają o ochronę prywatności i przetwarzają dane zgodnie z prawem,

b) bezpieczeństwa – Podmioty Grupy TAURON zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa Danych osobowych podejmując stale działania w tym zakresie,

c) prawa podmiotów danychPodmioty Grupy TAURON umożliwiają Podmiotom danych wykonywanie swoich praw i prawa te realizują,

d) rozliczalnościPodmioty Grupy TAURON dokumentują to, w jaki sposób spełniają obowiązki, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność z wymogami przepisów z obszaru ochrony Danych osobowych, w tym w szczególności przepisów RODO oraz Ustawy.

Podstawowe zasady przetwarzania Danych osobowych obowiązujące w Podmiotach Grupy TAURON zostały ujęte poniżej:

Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości

a) Dane osobowe są Przetwarzane przez Podmioty Grupy TAURON zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą.

b) Podstawę prawną Przetwarzania Danych osobowych przez Podmioty Grupy TAURON, zgodnie z art. 6 RODO, stanowią w szczególności:

a. zgoda osoby, której dane dotyczą;

b. umowa z osoba, której dane dotyczą;

c. obowiązek prawny;

d. interes publiczny;

e. prawnie uzasadniony interes właściwego Podmiotu GT jako Administratora Danych osobowych.

c) Przetwarzanie Szczególnych kategorii danych osobowych przez Podmioty Grupy TAURON odbywa się jedynie w przypadkach wyraźnie wskazanych w art. 9 RODO, w tym w szczególności po spełnieniu jednego z poniższych warunków:

a. zgody osoby, której dane dotyczą;

b. dochodzenia roszczeń;

c. obowiązku prawnego;

d. interesu publicznego;

e. upublicznienia.

d) Przetwarzanie Danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jest realizowane przez Podmioty Grupy TAURON jedynie w przypadku, gdy spełnione są kumulatywnie następujące przesłanki:

a. istnieje prawnie uzasadniony interes, który jest realizowany przez Podmiot Grupy TAURON lub Stronę trzecią,

b. przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne dla realizacji celu wynikającego z uzasadnionego interesu Podmiotu Grupy TAURON, oraz

c. nie występują w danej sytuacji interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, które mają charakter nadrzędny wobec prawnie uzasadnionych interesów Podmiotu Grupy TAURON lub Strony trzeciej.

e) Każdy Podmiot Grupy TAURON przeprowadza proces cyklicznej weryfikacji podstaw prawnych przetwarzania oraz usuwania Danych osobowych, w celu określenia, dla których Danych osobowych utracił podstawę prawną do dalszego Przetwarzania.

Zasada ograniczenia celu

Dane osobowe są zbierane przez Podmioty Grupy TAURON w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Zasada minimalizacji danych

Zbierane przez Podmioty Grupy TAURON Dane osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.

Zasada prawidłowości

Każdy z Podmiotów Grupy TAURON zapewnia, że przetwarzane przez ten podmiot Dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualnianie oraz podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby Dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich Przetwarzania zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane.

Zasada ograniczenia przechowywania

Dane osobowe są przechowywane przez Podmioty Grupy TAURON w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

Zasada integralności i poufności

Przetwarzanie Danych osobowych przez Podmioty Grupy TAURON odbywa się w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych osobowych, w tym w szczególności poprzez ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Zasada rozliczalności

a) Podmioty Grupy TAURON przestrzegają wymogów RODO. W celu wykazania spełnienia wymogów RODO, Podmioty Grupy TAURON prowadzą rejestr wymagań regulacyjnych, zawierający listę wymagań Rozporządzenia wraz ze wskazaniem dla każdego wymagania listy dowodów, jakie dany Podmiot Grupy TAURON zgromadził w celu udokumentowania zgodności z przepisami z zakresu ochrony Danych osobowych.

b) W przypadkach, gdy jest to zasadne Podmioty Grupy TAURON prowadzą rejestr czynności przetwarzania oraz rejestr kategorii czynności przetwarzania Danych osobowych.

c) Podmioty Grupy TAURON mogą postanowić o wdrożeniu dodatkowych dokumentów na potwierdzenie realizacji zasady rozliczalności, w tym rejestr naruszeń, rejestr wniosków w zakresie realizacji praw oraz rejestr odbiorców danych.

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO.

Ustawienia plików cookies