Pod czujnym okiem kamer

06.03.2012
Kształtowanie pożądanej kultury bezpieczeństwa pracującej załogi jest jednym z istotnych elementów minimalizacji ryzyka w systemie zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie, a w szczególności obowiązany jest chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz zapewnić przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.